RSS

Օրհնանքներ

Ղուզիտ հազար Ճողը տառնա

Ծոխտ վրարի

Վեննտ վեչ քարի նիկա

Ապրի բալատ

Տոնըտ շեն կենա

Անես ալ օտես, անես ալ վեչ օտես

Օրթնյալ իլես

Բախտավոր ապրես

Մինըտ հազար տառնա

Տանըտ ծոխը վեչ կտրվի

Կլխավտ ման տամ

Երգան ումբրավ իլես

Քու հերն ու մերը լուս տառնան

Քու հերն ու մերը լուսումը քոլա-քոլա անեն

Մազտ վեչ ծռվի

Դիլակտ տեղ տաս

Ջանիտ մատաղ

Ղադատ տանեմ

Մուրազիտ հըսնես

Ըղորմի քու հորն ու մորը

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: