RSS

ասացվացք_2

Անունը տու սուփրան քիցի

Հացը օտումա սուփրան ծակում

Ուրիշի համար ճրաքու մեզ համար ճրքակալ ալ չի

Դամուրչուն տանակ չի իլի

Էտ շոխքը ծեր հերթավն ալ կըկաթա

Եթիմին իրես չեն տալ

Ծնդաքի տես կցալես նեստաս

Օզաց օնքը շինի, տվավ աշկը փոլ ածեց

Թշմանգուլին տակին մնեշակ չի տուս կալ

Հավը տանը իլի կոտը օտի

Գուդում չես օվա մեռալ պապի վայ ես անում

Փեդը երնես գկյող շոնը կգիդա

Տռնավը նի անես հերթավը տուս կիկա, հերթավը նի անես տռնավը տուս կիկա

1 2

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: