RSS

Անեծք_1

Ըխպրամեռ

Բլամեռ

Խուզու խուռ տառնաս

Տափերը տփտփես

Չըքը-չոք ման կաս

Քոհոր տունը քանդվի

Աչկերտ երտառնա

Լուզուտ պիրանումդ կոտ տառնա

Ջանըտ հեռ տանի

Թեգուքտ սվանա

Տռներեն փայ հվաքես

Եսիր մնաս

Վեչ տոն տառնաս

Խավար խափան ապրես

Թիքա-թիքա տառնաս

Անես-անես տարտակ նստես

Լուզուտ լալկվի

Եթիմ մնաս

1 3

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: