RSS

Անեծքներ

Կուկուն պուն մինի տանըտ

Տոնըտ ցիլ տառնա

Գարդանտ կոտրի

Կեծակի փայ տառնաս

Ճոխտ աչքավ քուռանաս

Ղուզիտ ինգի թորենը

Շան փայ տառնաս

Ղուրդուղուշի փայ տառնաս

Oցը կծի քեզ

Օխտը պատրիք պան անի վիրատ

Գուլան տանի քեզ

Կիլի փայ տառնաս

Ղուզիտ մալամիշ կա

Վեչ մխիթարվես

Վեչ դիլագիտ հասնես

Տոնըտ պրիշակ տառնա

2 3

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: