RSS

Սիւնեաց վարդապետարանի գագաթնացեալ պսակ…

21 Feb

Դպրեվանքեան օրերուս, հոգեկան, իամացական, մշակութային արժէքներու հանդէպ խանդավառութեանս ամենէն տաք պահերը յանկարծ նորարձակ լոյսերու պէս խրայատուկ ջերմութեամբ մև ողողեցին ողջ էութիվնս, երբ աչքերս դպան անդունդնեու ծայրին վեհացած Տաթեւու վանքին:

Տաթեւ… Սիւնեաց վարդապետարանի գագաթնացեալ պսակ…

Գարեգին Ա Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: